Opis polityki dywidendy

INFORMACJE NA TEMAT DYWIDENDY

 

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych Emitent nie wypłacał dywidendy.

Zarząd Emitenta nie planuje w najbliższych latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Spółki, prowadzoną restrukturyzację zadłużenia i wynikające z niej ograniczenia oraz strategię rozwoju Spółki, celowym będzie przeznaczenie wypracowanych zysków na poprawę jej fundamentów oraz na zapewnienie jej dynamicznego rozwoju.

Porozumienie Restrukturyzacyjne zawarte w dniu 25 września 2014 r. pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną WZPOW Sp. z o.o. jako kredytobiorcami a bankami BGŻ S.A. i PKO BP S.A. jako kredytodawcami (Porozumienie) zawiera ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z treścią Porozumienia w Okresie Restrukturyzacji Finansowej, tj. do 30 czerwca 2017 r., nie zostanie dokonana żadna wypłata na rzecz akcjonariuszy Emitenta i wspólników WZPOW Sp. z o.o. związana z ich prawami udziałowymi, a w szczególności wypłata dywidendy, ani jakakolwiek inna wypłata z tytułu należących do nich akcji/udziałów, ani też nie zostanie podjęta żadna bezwarunkowa uchwała w tym przedmiocie.

W związku z założeniami Porozumienia w dniu 25 września 2014 r. doszło do podpisania tzw. Umowy Wsparcia pomiędzy stronami Porozumienia a znaczącymi akcjonariuszami – Panami Mariuszem Szataniak i Pawłem Szataniak oraz Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. Umowa Wsparcia zawiera m.in. zobowiązanie do głosowania przez Panów Mariusza Szataniak i Pawła Szataniak przeciwko dokonaniu wypłat na rzecz akcjonariuszy bądź wspólników Emitenta lub WZPOW Sp. z o.o., związanych z ich prawami udziałowymi, w szczególności wypłat dywidendy.

Informacje dotyczące ograniczeń w przedmiocie wypłaty dywidendy zostały przedstawione w treści raportu bieżącego PAMAPOL S.A. nr 30/2014 pt. „Podpisanie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, ograniczenia dotyczące dywidendy”.

Wszystkie akcje Emitenta mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia, pod warunkiem że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku i data wypłaty dywidendy zostanie ustalona po dacie nabycia akcji. Statut PAMAPOL S.A. nie przewiduje żadnych ograniczeń co do wypłaty dywidendy. 

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X