Prospekt emisyjny

WARUNKI DOSTĘPU / TERMS OF ACCESS

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu / Please read the contents of the below document

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „AKCEPTUJĘ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy się z nimi zapoznawać i analizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną akcji spółki Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu („Spółka”) („Akcje Oferowane”), która obejmuje publiczną subskrypcję z prawem poboru nowo emitowanych akcji Spółki („Oferta Publiczna”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki („Dopuszczenie”).

W dniu 15 maja 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych  (został opublikowany i jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (http://www.grupapamapol.pl w zakładce „Dla inwestorów”) oraz na stronie Oferującego (Dom Maklerski Navigator S.A. - http://www.dmnavigator.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych, Akcjach Wprowadzanych oraz Ofercie Publicznej.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oraz ewentualne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej i Dopuszczenia.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

NIE AKCEPTUJĘ                               AKCEPTUJĘ


Prospekt emisyjny

W dniu 15 maja 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdził a prospekt emisyjny spółki Pamapol S.A., sporządzony w związku z:

• emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta") 11.583.350 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda („Akcje Oferowane") Pamapol S.A., kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy;

• zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"):
- 23.166.700 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych („Jednostkowe Prawa Poboru"), oraz
- do 11.583.350 praw do Akcji Oferowanych („Prawa do Akcji", „PDA"), oraz
- do 11.583.350 Akcji Oferowanych, oraz
- 8.262.250 akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Wprowadzane").

PROSPEKT DO POBRANIA
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU
ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU
FORMULARZ ZAPISU Pamapol Akcje serii D zapis podstawowy
FORMULARZ ZAPISU Pamapol Akcje serii D zapis dodatkowy
KOMUNIKAT aktualizujący nr 1
KOMUNIKAT aktualizujący nr 2
KOMUNIKAT aktualizujący nr 3
Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zawieszenia oferty akcji serii D - raport bieżący nr 17/2015 z dnia 20.05.2015 r.
Informacja o ustaleniu ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D Pamapol S.A.

Podstawowe informacje o Ofercie

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5 z dnia 5 listopada 2014 r. (Uchwał o Podwyższeniu), kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 PLN i nie wyższą niż 11.583.350 PLN, poprzez emisję nie mniej niż 1 akcja i nie więcej niż 11.583.350 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Oferta ma miejsce na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych akcji (Jednostkowe Prawo Poboru / Prawo Poboru). Jednostkowe Prawo Poboru nie zostało ograniczone lub wyłączone.

Dniem Prawa Poboru był 2 lutego 2015 r.

Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Oferowanych, każde 2 (dwa) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji Oferowanej.

Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Cena Emisyjna wynosi 1,00 PLN.

Zamiarem Spółki jest notowanie na rynku podstawowym GPW 23.166.700 Jednostkowych Praw Poboru, do 11.583.350 Praw do Akcji, oraz do 11.583.350 Akcji Oferowanych.

Osobami uprawnionymi do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru są:

• osoby, które posiadały Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia Jednostkowych Praw Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane,

• osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane.

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego w terminie wykonania Prawa Poboru są osoby, które były akcjonariuszami na koniec Dnia Prawa Poboru. Nie mogą natomiast  złożyć Zapisu Dodatkowego osoby, które nie były akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru, a które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru. Osoby te mogą jedynie złożyć zapis w ramach wykonania Prawa Poboru.

Przewidywany harmonogram Oferty
 
5 listopada 2014 r. Publikacja  informacji  o  Cenie  Emisyjnej  Akcji  Oferowanych  (Raport bieżący Spółki nr 41/2014 - Uchwała nr 5
NWZ Spółki z dnia 5 listopada
2014 r.)
2 lutego 2015 r. Dzień Prawa Poboru
21 maja 2015 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz
Zapisów Dodatkowych
21 maja - 27 maja 2015 r. Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
1 czerwca 2015 r. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
11 czerwca 2015 r. Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
12 czerwca - 15 czerwca 2015 r. Przyjmow anie  zapisów  na  Akcje  Oferowane  nieobjęte  w  ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych złożonych przez
podmioty,  które  odpowiedziały  na  zaproszenie  Oferującego działającego w imieniu i w porozumieniu ze Spółką
do 17 czerwca 2015 r. Przydział Akcji  Oferowanych  podmiotom,  które  złożą  zapisy  w odpowiedzi na zaproszenie Oferującego działającego w imieniu i w porozumieniu ze Spółką
do 30 czerwca 2015 r. Rejestracja Akcji Oferowanych w KRS


Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane Jednostkowe Prawa Poboru.

Osoby uprawnione do złożenia Zapisów Dodatkowych mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, w których na rachunkach papierów wartościowych miały zapisane Akcje istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru.

Zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapis Dodatkowy składane są na oddzielnych formularzach, każdorazowo w trzech egzemplarzach.

Jeżeli nie wszystkie z oferowanych Akcji Oferowanych zostaną objęte w trybie realizacji Prawa poboru (uwzględniając Zapisy Dodatkowe), Zarząd Emitenta może zaoferować niesubskrybowane akcje według swojego uznania wskazanym przez siebie uprawnionym inwestorom, będącym dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Jednostkowych Praw Poboru, po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna.
 

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X